Ons onderwijs

Typisch basisschool St. Franciscus

Ons onderwijs

Natuurlijk doen we er op basisschool St. Franciscus alles aan om uw kind het best mogelijke onderwijs te geven. Hier leest u hoe wij op onze unieke wijze handen en voeten geven aan deze doelstelling.

Een sterke basis is voor al onze leerlingen noodzakelijk voor schoolsucces. In de wereld om hen heen is taal heel belangrijk en we kunnen niet vaak genoeg het belang van veel lezen benadrukken. Op onze school hebben wij hoge verwachtingen van onszelf en onze leerlingen. Er is extra aandacht voor goed taal- en leesonderwijs op de St. Franciscusschool. Op de volgende manier zetten wij een sterke taalbasis neer voor onze leerlingen.

Extra aandacht voor woordenschatonderwijs

Een goede woordenschat hebben is niet vanzelfsprekend, maar wel noodzakelijk voor goed taal- en tekstbegrip. Wij besteden wekelijks extra lestijd aan het uitbreiden van de woordenschat van onze leerlingen. De woorden worden thematisch aangeboden en dagelijks herhaald met verschillende werkvormen. De extra aandacht voor woordenschatontwikkeling gebeurt in groep 1 t/m 8.

In alle groepen is een woordmuur waar de nieuwe woorden in woordclusters hangen. Een woordcluster brengt een structuur aan en legt verbanden tussen verschillende woorden. Bijvoorbeeld een tegenstelling (warm-koud) of een vergrotende trap (ijskoud – lauwwarm – bloedheet).

In het schoolplan van 2020-2022 hebben we opgenomen dat we onze doorgaande lijn in woordenschataanbod en -aanpak ook willen uitbreiden naar de voorschool.

Extra aandacht voor leesbegrip

Lezen met begrip gaat niet vanzelf. Daarom bieden wij al vanaf groep 1 drie keer per week ‘begrijpend luisteren’ aan. Wij kiezen bewust teksten die moeilijke woorden bevatten en waarbij kinderen goed moeten luisteren om het verhaal te kunnen begrijpen. Er wordt veel voorgelezen uit prentenboeken, maar ook verhalen en informatieve boeken worden vanaf groep 1 al aangeboden. We lezen een boek ook vaker dan één keer om steeds tot beter tekstbegrip te komen.

Vanaf medio groep 4 gaan we in stappen het begrijpend luisteren vervangen door begrijpend lezen. Voor die tijd besteden we extra aandacht aan het goed technisch kunnen lezen. Dit is een voorwaarde om straks ook goed begrijpend te kunnen lezen. We gebruiken verschillende tekstsoorten en bronnen voor ons begrijpend leesonderwijs. Informatieve teksten van Nieuwsbegrip, verhalende teksten, gedichten en liedteksten komen allemaal aan bod. Een complexe tekst daagt kinderen uit om de tekst vaker te lezen, antwoorden terug te zoeken in de tekst en bewijs te zoeken door terug te lezen. Met elkaar in gesprek gaan over de inhoud van de tekst en wat dat eigenlijk betekent spreekt veel meer aan en leert kinderen een onderzoekende houding aan te nemen. Het begrijpen van een tekst heeft daardoor ook betekenis voor hen en dat werkt motiverend. Ook begrijpend lezen wordt 3x per week aangeboden.

Stimuleren van leesbeleving

Plezier (blijven) beleven aan lezen stellen wij onszelf ten doel. Daarom organiseren wij jaarlijks meerdere activiteiten om lezen te blijven stimuleren. Zo is er aandacht voor de kinderboekenweek en de voorleesdagen. Ook krijgen onze leerlingen van groep 7/8 in februari een boek cadeau; zo ook de kleuters in april het prentenboek.

Wij nemen ook regelmatig deel aan verschillende activiteiten van de bibliotheek: Scoor een boek, Leesvirus, voorleeswedstrijd. Ook kunnen de kleuters wekelijks hun bibliotheekboek ruilen op school. En iedere woensdagochtend staat de bibliotheekbus op ons parkeerterrein en mogen kinderen onder schooltijd hun boeken ruilen.


In januari 2020 heeft de inspectie een herstelonderzoek gedaan op de St. Franciscusschool. Zij zijn zeer tevreden over de ontwikkelingen en verbeteringen. Het inspectierapport vindt u hier: Rapportage herstelonderzoek 14 januari 2020

De St. Franciscusschool voldoet ruimschoots aan alle gestelde kwaliteitseisen en heeft een ‘basistoezicht’.


Tegemoet komen aan de ontwikkeling van het jonge kind

Wij vinden de zorg voor het jonge kind heel belangrijk. In de eerste jaren wordt de basis gevormd voor een succesvolle schoolcarrière. In de dagelijkse praktijk blijkt dat de ontwikkeling van kinderen niet gelijkmatig is, maar vaak sprongsgewijs verloopt. Na een volgende stap in de ontwikkeling volgt een stabiliseringsfase. Sommige kinderen ontwikkelen zich niet conform de beschreven ontwikkelingsfasen. Sommigen slaan fasen of delen van fasen over zonder gevolgen. Bij anderen is het niet “uit ontwikkelen” van fasen wel van grote invloed op het vervolg. Ze bouwen geen stevige basis op met alle gevolgen van dien.
De betrokkenheid van de kinderen bij hun werk is voor de leerkracht een belangrijke richtlijn voor haar/zijn handelen. Door de kinderen emotioneel vrij te laten, hun zelfvertrouwen te bevorderen en hen nieuwsgierig te maken, wordt de basis gelegd om tot leren te komen.

Planmatig werken in de kleutergroep

Wij hechten waarde aan planmatig werken, maar dan wel op een manier die past bij het jonge kind. Planmatig werken is dus iets anders dan ‘schools’ werken. Planmatig werken is doelgericht werken. Deze doelen worden je aangereikt vanuit leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind van ParnasSys, maar het is belangrijk dat de leerkracht ervoor zorgt dat deze doelen op betekenisvolle wijze bij het kind komen.
Dat doen zij door thematisch te werken. Wij vinden daarom de spelontwikkeling van groot belang voor het leren van kleuters. Wij verbinden het leren over taal en rekenen aan het leren in spel door te werken met themahoeken en een rijke leeromgeving. Op die manier kan een kleuter gewoon kleuter zijn, maar zal het kind ook leren.

De ontwikkeling van de leerlingen wordt bijgehouden met behulp van een doordacht observatie- en registratiesysteem van ParnasSys. De observatiegegevens worden in kaart gebracht en laten zo een goed beeld zien van het ontwikkelingsverloop van een leerling. De gegevens van alle leerlingen worden in een groepsoverzicht gezet en aan de hand van deze gegevens worden nieuwe activiteiten aangeboden in de groep en aan individuele kinderen.


Passend Onderwijs is de naam voor hoe we er binnen het onderwijs voor zorgen dat alle kinderen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Om te voorkomen dat kinderen tussen wal en schip vallen, hebben schoolbesturen vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht gekregen: de verplichting om ervoor te zorgen dat iedere leerling passend onderwijs krijgt.

Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Onze school behoort bij Samenwerkingsverband SWV 2202PO website: http://swv2202.nl

Vanuit de verschillende regionale verbanden worden middelen aan Stichting Catent verstrekt om passend onderwijs in de scholen van Stichting Catent te realiseren.
Om die reden is binnen Stichting Catent de afgelopen jaren flink ingezet op een stevige ‘basisondersteuning’. Dit betekent dat iedere leerling in onze scholen kan rekenen op zorgvuldige begeleiding gericht op een optimale ontwikkeling. Bij sommige leerlingen zien we dat er specifieke onderwijsbehoeften zijn die vragen om wat extra ondersteuning. Stichting Catent zorgt ervoor dat het merendeel van deze extra ondersteuning gerealiseerd kan worden. De extra ondersteuning, veelal afkomstig van leerkrachten binnen Catent die zeer specifieke expertise hebben opgebouwd, wordt altijd pas ingezet na overleg met u als ouder(s). De groepsleerkracht en/of de intern begeleider gaat hierover met u als ouder(s) in gesprek. Indien we binnen Catent niet de gewenste expertise hebben, gaan we kijken of collega bestuurders in de regio de gewenste deskundigheid kunnen bieden.

In het kader van Passend Onderwijs heeft onze school een Schoolondersteuningsprofiel 2019-2020 opgesteld. Dat wil zeggen dat we in kaart hebben gebracht waar onze kwaliteiten liggen en waar we als school tegen grenzen aanlopen bij de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.


Wij werken continu planmatig aan onze kwaliteit om ons onderwijs, vanuit een stevige basis, uitdagend en enthousiast aan te bieden.

In ons schoolplan voor de periode van 2020-2022 ziet u onze speerpunten voor de komende 3 jaren.

Naast de bovenstaande publieksversie leest u hier ook de geschreven versie van ons schoolplan.

 


Een sterke pedagogische basis is noodzakelijk om kinderen in een veilige omgeving zich te laten ontwikkelen. Wij werken sinds 2018 vanuit het gedachtegoed van Verbindend Gezag.

Verbindend gezag is een pedagogische basishouding die maakt dat we – door samen te werken – voor leerlingen het verschil kunnen maken. Er is geen weg naar een goede relatie, een goede relatie is de weg. Iedere leerling verdient het om zich veilig te voelen op school, iedere leerling verdient het gezien te worden en iedere leerling verdient een goede leerkracht. Onze leerlingen zullen merken dat alle leerkrachten er voor hen zijn, dat we spreken in wij-taal en dat zij dus ook naar alle leerkrachten op school luisteren! Verbindend gezag is de weg van de geleidelijkheid. Maar een weg die meer dan de moeite waard is om samen te gaan bewandelen. It takes a village to raise a child.

We willen ons met de leerling verbinden en investeren in deze relatie. Als een leerling zich moeilijk aan regels kan houden of op een andere manier de relatie schaadt, verwachten we een herstelgebaar.
Intensief contact met ouders over wat goed gaat en over onze zorgen is vanzelfsprekend gezien onze pedagogische basishouding.

Verbindend Gezag

Al onze leerkrachten hebben goed zicht op de ontwikkeling van onze leerlingen. Dat is nodig om het onderwijs optimaal af te stemmen op de onderwijsbehoeften van ieder kind. Wanneer de leerkracht weet waar het kind zich bevindt in zijn ontwikkeling, wat de volgende stap is en waar mogelijk uitval is in onderliggende vaardigheden, kan hij daar op inspelen.

Planmatig werken

Wij hechten waarde aan planmatig werken, maar dan wel op een manier die past bij onze leerlingen. Planmatig werken is dus iets anders dan ‘schools’ werken. Planmatig werken is doelgericht werken. Deze doelen worden je aangereikt vanuit de leerlijnen en methodes, maar het is belangrijk dat de leerkracht ervoor zorgt dat deze doelen op betekenisvolle wijze bij het kind komen.

Leerlingvolgsysteem

Wij gebruiken het Cito Leerlingvolgsysteem om de ontwikkeling van onze leerlingen op de langere termijn te volgen. Ieder half jaar maken zij toetsen van Cito voor lezen, taal, spelling en rekenen. Naast dat de resultaten ons vertellen of de leerling in een bepaalde periode voldoende heeft geleerd, zegt het ook iets over de effecten van ons onderwijs op schoolniveau. Resultaten die niet beantwoorden aan onze verwachtingen onderzoeken wij. Zo kun je het leerlingvolgsysteem ook beschouwen als kwaliteitsbewaking van ons onderwijs. Omdat dit onze gezamenlijke verantwoordelijkheid is hebben wij 2x per jaar een resultatenvergadering waarin het team samen de effecten van ons onderwijs onderzoekt.

U krijgt bij ieder rapport, in maart en juni, een uitdraai van de resultaten van uw kind. Deze worden tijdens het oudergesprek aan u toegelicht en verder met u besproken.