Onze visie

Leidraad tijdens ons werk

Onze visie

Ontdek hoe wij in Kindcentrum St. Franciscus ons focussen op een goede relatie met onze kinderen, een open houding hebben, oog voor het individu en wederzijds respect.

Wij stimuleren en begeleiden onze kinderen naar zelfbewuste, veerkrachtige en verantwoordelijke mensen die betekenisvol zijn voor zichzelf, voor de ander en voor de wereld van nu en de toekomst.

En daarom zijn wij:

 • Een plaats waar aan iedereen goed onderwijs wordt geboden.
 • Een plaats waar doelgericht en planmatig wordt gewerkt aan de ontwikkeling van alle kinderen.
 • Een plaats waar hoge eisen worden gesteld aan de bekwaamheid van leerkrachten.
 • Een plaats waar kinderen worden gestimuleerd om samen te leven en samen te werken.
 • Een plaats waar constant aan kwaliteit wordt gewerkt.
 • Een plaats waar men hoge verwachtingen heeft van alle kinderen.
 • Een plaats waar men kinderen positief benadert en stimuleert om aan hun ontwikkeling te werken.
 • Een plaats waar iedereen zich veilig voelt.
 • Een plaats waar samenwerking en communicatie met ouders wordt benut voor een optimale ontwikkeling van ieder kind.

Op ons Kindcentrum leren wij samen met plezier in een veilige omgeving.

Wij doen het samen van en met elkaar.

Wij zoeken naar talent van ieder kind. Talent betekent voor niet waar een kind in uitblinkt. Het betekent dat we kinderen bewust laten worden wie zij zijn als persoon, waar ze voldoening in vinden en hoe ze hun talent kunnen inzetten om uitdagingen vanuit zelfvertrouwen en veerkrachtig aan te gaan. Een positief zelfbeeld, veerkracht en weerbaarheid vinden wij belangrijk.

Wij leren met hoofd, hart en handen en organiseren een evenwichtig aanbod voor iedereen.

Het kind staat centraal en volwassenen vormen samen het systeem rondom het kind. In deze samenwerking zoeken we partnerschap met ouders wanneer het goed gaat met een kind en wanneer wij ons zorgen maken.

Wij geven goed onderwijs in basisvaardigheden en werken met bewezen effectieve methodieken die ieder kind optimaal laten groeien.

Dit alles doen we vanuit verbinding en relatie.


Wij staan voor … partnerschap in de opvoeding van kinderen

‘It takes a village to raise a child’

Op Kindcentrum St. Franciscus hanteren we het principe van Verbindend Gezag. Dit houdt in dat we, door samen te werken, het verschil kunnen maken voor de kinderen. Een goede relatie is hierbij essentieel. Elk kind verdient het om zich veilig te voelen op school, gezien te worden en een goede leerkracht te hebben. Daarom zijn alle medewerkers er voor de kinderen en spreken we in wij-taal. Verbindend Gezag is een geleidelijke weg, maar het is de moeite waard om samen te bewandelen.

We willen ons verbinden met de kinderen en investeren in de relatie. Daarom hebben we intensief contact met ouders over wat goed gaat en onze zorgen. Als een kind zich niet aan de regels kan houden of de relatie schaadt, verwachten we een herstelgebaar.

Verbindend Gezag gaat uit van de overtuiging dat we geen controle hebben over het gedrag van anderen en dat we kinderen niet kunnen dwingen tot ander gedrag. We kunnen wel actief verzetten tegen onacceptabel gedrag en de boodschap afgeven dat het anders moet, maar dat we het kind niet opgeven.

We accepteren geen gedrag dat de ontwikkeling van het kind of anderen schaadt. We zoeken de verbinding door onvoorwaardelijk te investeren in de relatie en er te zijn voor de kinderen. We organiseren kindgesprekken, geven gemeende complimentjes en persoonlijke aandacht aan elk kind. We leggen ons niet neer bij (ernstige) gedragsproblemen en het vraagt om grote vastberadenheid.

Bij Verbindend Gezag geven we niet toe aan het gedrag en laten we ons niet verleiden tot een woordenstrijd of strenger straffen en schreeuwen. We maken gebruik van een uitgestelde reactie en

smeden het ijzer als het koud is. We maken eerst een plan en wegen af wat er werkelijk toe doet. De methode Verbindend Gezag biedt verschillende interventies voor dit proces.

We spreken de verwachting uit dat het kind een oplossing bedenkt en zetten steun van mensen (collega’s, ouders, etc.) in. We verdienen gezag door onze nabijheid en vasthoudendheid en gaan ervan uit dat kinderen zich vrijwillig onderwerpen aan gezag wanneer zij zich gevoelsmatig kunnen vinden in gestelde regels en afspraken.

Bij gedrag dat veel voorkomt en absoluut schadelijk is voor de ontwikkeling, zetten we Geweldloos Verzet in. We doen een aankondiging waarin we duidelijk verwachtingen uitspreken. Als het gedrag zich toch voordoet, maken we waar wat we hebben aangekondigd. Support van ouders en teamleden is hierbij cruciaal.

Wij vinden het belangrijk om veerkracht te ontwikkelen bij onze kinderen. Wij geloven in de kracht van positieve psychologie en het belang van positieve ervaringen, emoties en eigenschappen voor de toekomst van ieder kind. Door bewust aandacht te besteden aan positief onderwijzen, bouwen wij aan persoonlijke hulpbronnen voor later en maken wij het kind sterker van binnenuit.

Ons personeel voert daarom kindertalentgesprekken, kijkt met een talentgerichte bril naar het gedrag van onze kinderen en spreken uit welk talent zij zien. Zo zoeken zij naar activiteiten waarbij ’talent in actie’ zichtbaar wordt en creëren zij momenten van ontspanning en plezier voordat de kinderen een flinke inspanning moeten leveren.

Daarnaast geven wij taal aan positieve emoties en delen wij positieve ervaringen met elkaar door middel van lessen over de leerkuil, Breinhelden (executieve functies) en kindertalentgesprekken. De pedagogische basishouding vanuit het gedachtegoed van Verbindend Gezag van de medewerker is hierbij cruciaal en wordt ondersteund door het supportteam dat coacht op gedragsindicatoren.

Partnerschap in de opvoeding van kinderen

Wij staan voor … goede kwaliteit van onderwijs

Basisvaardigheden
Er bestaan grote verschillen tussen mensen, ook tussen kinderen. Hun manier van leren, leervermogen en leertempo zijn allemaal verschillend. Als leraren moeten we ons onderwijs aanpassen aan deze verschillen. Ons onderwijssysteem is gericht op handelings- en opbrengstgericht werken om de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding voor alle kinderen te verbeteren. We werken volgens een procedure waarbij we alle kinderen in beeld brengen en clusteren op basis van hun onderwijsbehoeften. Kinderen waarover extra zorg bestaat, hebben een individueel overzicht en er is dagelijkse afstemming op hun onderwijsbehoeften.

Kennis over jezelf en de wereld

We hebben hoge verwachtingen voor ieder kind en wij zullen ervoor zorgen dat ieder kind met voldoende basiskennis de wijde wereld in kan. Om later succesvol mee te kunnen draaien in de maatschappij is het in ieder geval noodzakelijk dat elk kind de basisvaardigheden goed beheerst. Hieronder vallen de kernvakken rekenen en taal. Deze vakken zijn voorwaardelijk voor alle andere ontwikkelingsdoelen binnen ons onderwijs. We bieden de basisvaardigheden elke ochtend aan volgens een vast programma, waarbij we werken volgens het EDI-model. O.a. digitale leermiddelen zorgen dat kinderen directe feedback krijgen en dat de leerkracht meteen zicht heeft op waar een kind op uitvalt en daarnaar kan handelen. Zo leert ieder kind op zijn of haar niveau en snelheid.

We willen dat ieder kind met zelfvertrouwen de basisschool verlaat. Om jezelf te positioneren ten op zichte van de wereld om je heen, heb je kennis over deze wereld en jezelf nodig. We werken vanuit deverwondering van onze kinderen. We geven onze kinderen de ruimte binnen ons onderwijs om te worden wie zij zijn, afgestemd op hun omgeving. Daarbij dagen we ze uit om de volgende stap te zetten. We gaan uit van het principe: “Durf te falen”. Fouten maken mag (moet), als je er maar van leert. Je leert door te vallen en weer op te staan, je doet ervaringen op, waar je vervolgens van groeit en sterker wordt. Leren falen is nodig om je dromen waar te maken. En wij zullen onze kinderen daarbij helpen.

Onderzoekend leren

Onze kinderen worden opgeleid tot kritische denkers. Wij hebben de ambitie om onze kinderen een onderzoekende houding aan te leren vanaf jongs af aan. Wij besteden actief aandacht aan de volgende onderzoeksvaardigheden: nieuwsgierig denken, oplossingsgericht denken en innovatief denken. Daarnaast leren wij onze kinderen om onderzoeksvragen te formuleren, een onderzoek uit te voeren, een onderzoek op te zetten (ontwerp maken), interpreteren en conclusies trekken vanuit een bepaalde context.

 • Wij stimuleren een open houding bij iedereen op onze school.
 • Wij bieden een leerrijke omgeving die uitdaagt tot nieuwsgierigheid.
 • Wij geven onze medewerkers en kinderen de ruimte om fouten te maken.
 • Wij leren onze medewerkers en kinderen om de juiste bronnen te zoeken en te raadplegen.
 • Wij leren onze kinderen onderzoeksvragen te formuleren over de ontdekte kennis.

Toekomstgericht leren

We bereiden onze kinderen voor op een snel veranderende en uitdagende maatschappij. Waarin technologie, samenleven en kennisontwikkeling continu verandert. We weten nog niet wat ons te wachten staat, wel weten we dat we de technologie nodig hebben, nu en in de toekomst. Wij hebben in een doorlopende leerlijn aanbod gericht op o.a. programmeren, robotica en 21-eeuwse vaardigheden
zoals creativiteit, zelfregulering, kritisch denken, socialisatie (persoonsvorming) en culturele vaardigheden(identiteitsvorming). Deze vaardigheden zijn cruciaal van belang om uiteindelijk goed te kunnen functioneren in de maatschappij.

Op Kindcentrum St. Franciscus betekent dat in de praktijk dat:

 • Wij onze medewerkers en kinderen leren kritisch te reflecteren en daarnaar te handelen.(eigen leerproces kunnen sturen)
 • Wij onze medewerkers en kinderen stimuleren om creatief te denken en dit in de praktijk toe te kunnen passen, het hogere orde denken
 • Wij onze medewerkers en kinderen uitdagen om planmatig te leren werken
 • Wij onze kinderen een leerrijke en aantrekkelijke leeromgeving bieden gericht op innovatie enontwikkeling.
Goede kwaliteit van onderwijs

Als Kindcentrum hechten wij veel waarde aan onze katholieke identiteit en levensbeschouwelijk burgerschap. Wij geloven dat het belangrijk is om kinderen niet alleen kennis en vaardigheden bij te brengen, maar ook te begeleiden in hun ontwikkeling als mens, medemens en lid van de samenleving.

Onze kernwaarden:

verbondenheid

verantwoordelijkheid

verwondering

veiligheid

nieuwsgierigheid

vormen de basis van ons onderwijs en dragen bij aan het leren leven en samenleven met anderen op zinvolle wijze, met plezier en een waarde(n)vol resultaat voor de wereld van morgen.

Wij zijn onderdeel van Stichting Catent en onderschrijven en verbinden ons daarom ook de kernwaarden van onze stichting aan die van ons Kindcentrum. Ruimte, Relatie, Respect en Vertrouwen zijn de wortels van ons bestaan. Wij willen dat kinderen zich gezien en gehoord voelen en dat zij leren omgaan met verschillen. Respect is voor ons een werkwoord, waarbij we omzien naar elkaar en de situatie vanuit het perspectief van de ander kunnen herzien. Door een gelijkwaardige relatie aan te gaan met iemand die je nodig heeft, groeit vertrouwen en wordt 1+1=3. En partnerschap vraagt om vertrouwen en verbondenheid, zowel met elkaar als met de wereld om ons heen.

Daarnaast willen wij kinderen leren om veerkrachtig te zijn en om te gaan met tegenslag omdat wij de overtuiging hebben dat zij zo goed toegerust zijn op deelnemen aan de toekomstige maatschappij. Dit doen we door positiviteit en optimisme te voeden en kinderen te leren dankbaar te zijn, te genieten en goed voor zichzelf en de ander te verzorgen. Daarnaast willen we kinderen bewust maken van hun

kwaliteiten en deze inzetten om doelen te bereiken. Door te leren omgaan met tegenslag en te vergeven, ontwikkelen kinderen veerkracht en een positieve mindset.

Als katholiek kindcentrum willen wij kinderen ook ruimte geven voor levensvragen en zingeving. We willen kinderen laten kennismaken met verhalen, opvattingen, rituelen, symbolen, normen en gebruiken uit onze cultuur. Dit doen we respectvol en met ruimte voor andere perspectieven. We willen kinderen leren om te ontdekken wie ze zijn in deze wereld en hoe ze kunnen bijdragen aan een betere wereld.

Goed burgerschapsonderwijs gaat voor ons over het toerusten van kinderen om op basis van eigen idealen, maatschappelijke waarden en normen te functioneren in een democratische en diverse samenleving. Dit doen we door kinderen kennis en vaardigheden aan te bieden en hen te stimuleren om eigen opvattingen te ontwikkelen en een democratische houding te vormen. We willen kinderen leren om zich niet alleen in de huidige samenleving te handelen, maar ook andere mogelijke inrichtingen van de samenleving te verbeelden. Door kinderen actief aan de slag te laten gaan met onderwerpen die een spanning kennen tussen individuele en collectieve belangen of waarden, leren zij handelingsperspectieven te ontwikkelen en tot (nieuwe) inzichten, besluiten en oplossingen te komen. Zo stelt ons onderwijs kinderen in staat om zich voor te bereiden op hun toekomstige rol als burger en bij te dragen aan een betere wereld.