Onze visie

Leidraad tijdens ons werk

Onze visie

Ontdek hoe we ons bij basisschool St. Franciscus focussen op een goede relatie met onze leerlingen, een open houding, oog voor het individu en wederzijds respect.

De St. Franciscusschool is:

 • Een plaats waar aan iedereen goed onderwijs wordt geboden.
 • Een plaats waar doelgericht en planmatig wordt gewerkt aan de ontwikkeling van alle kinderen.
 • Een plaats waar hoge eisen worden gesteld aan de bekwaamheid van leerkrachten.
 • Een plaats waar kinderen worden gestimuleerd om samen te leven en samen te werken.
 • Een plaats waar constant aan kwaliteit wordt gewerkt.
 • Een plaats waar men hoge verwachtingen heeft van alle kinderen.
 • Een plaats waar men kinderen positief benadert en stimuleert om aan hun ontwikkeling te werken.
 • Een plaats waar iedereen zich veilig voelt.
 • Een plaats waar samenwerking en communicatie met ouders wordt benut voor een optimale ontwikkeling van ieder kind.

Op de St. Franciscusschool werken wij sinds 2018 vanuit het gedachtegoed van Verbindend Gezag. Verbindend gezag is een pedagogische basishouding die maakt dat we – door samen te werken – voor leerlingen het verschil kunnen maken. Er is geen weg naar een goede relatie, een goede relatie is de weg. Iedere leerling verdient het om zich veilig te voelen op school, iedere leerling verdient het gezien te worden en iedere leerling verdient een goede leerkracht. Onze leerlingen zullen merken dat alle leerkrachten er voor hen zijn, dat we spreken in wij-taal en dat zij dus ook naar alle leerkrachten op school luisteren! Verbindend gezag is de weg van de geleidelijkheid. Maar een weg die meer dan de moeite waard is om samen te gaan bewandelen. It takes a village to raise a child. We willen ons met de leerling verbinden en investeren in deze relatie. Als een leerling zich moeilijk aan regels kan houden of op een andere manier de relatie schaadt, verwachten we een herstelgebaar. Intensief contact met ouders over wat goed gaat en over onze zorgen is vanzelfsprekend gezien onze pedagogische basishouding.

Hier vindt u wat u van ons team mag verwachten: VG Verwachtingen van leerkrachten

En om ons werk goed te doen, zijn wij ook graag helder over hoe wij willen samenwerken met ouders: VG Verwachtingen van ouders

Een veilige school

Tussen mensen bestaan grote verschillen. Ook tussen kinderen. De wijze waarop kinderen leren, het leervermogen en het leertempo zijn verschillende grootheden. Dat betekent dat wij als leraren ons onderwijs zullen moeten aanpassen aan deze verschillen.

Ons onderwijssysteem is gericht op handelings- en opbrengstgericht werken. Handelingsgericht werken beoogt de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding voor alle leerlingen te verbeteren. Door handelingsgericht te werken willen wij effectief omgaan met verschillen tussen leerlingen. Wij werken volgens de volgende procedure handelings- en opbrengstgericht:

Voorafgaand aan het schooljaar vindt de warme overdracht plaats. Tijdens de warme overdracht worden alle leerlingen besproken door de vorige groepsleerkracht, de volgende groepsleerkracht en de intern begeleider. Doel van de warme overdracht is om de overgang en voortgang van de leerlingzorg optimaal te laten verlopen.

Wij brengen alle leerlingen in beeld in een groepsoverzicht gebaseerd op globale en specifieke onderwijsbehoeften (didactisch en/of pedagogisch). Wij bepalen de onderwijsbehoeften op basis van observaties van de leerkracht, kindgesprekken, de resultaten van de LOVS Cito-toetsen en de resultaten van de methodegebonden toetsen. in het groepsoverzicht clusteren wij leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften als volgt:

 • instructiegevoelige leerlingen (basisinstructie);
 • instructieafhankelijke leerlingen (verlengde instructie);
 • instructieonafhankelijke leerlingen.

Het groepsoverzicht wordt halfjaarlijks geactualiseerd in overleg met de intern begeleider.

Leerlingen waarover extra zorg bestaat, hebben een individueel overzicht met daarin stimulerende en belemmerende factoren, specifieke onderwijsbehoeften (didactisch en/of pedagogisch) en extra leerdoelen. De effecten van de extra ondersteuning worden bijgehouden in een leerlinglogboek. Ook is er sprake van een intensiever contact met ouders van leerlingen waarover extra zorg bestaat. En de intern begeleider is nauw betrokken bij het bewaken van het proces en de voortgang van de ontwikkeling van deze leerlingen. Het individueel overzicht is een groeidocument dat regelmatig met ouders en/of de intern begeleider wordt besproken, geëvalueerd, bijgesteld en aan verwachten een actieve en ondersteunende rol van ouders; zeker wanneer hun kind extra zorg nodig heeft.

Afstemming op onderwijsbehoeften gebeurt dagelijks. Er is sprake van afstemming in onderwijsaanbod, leertijd, instructie, verwerking en ondersteuning. De extra ondersteuning is opgenomen in de dagplanning van de groepsleerkracht en/of onderwijsassistent en wordt, waar nodig, op kindniveau geëvalueerd in het kindlogboek of in de dagevaluatie.

Wij werken met het Expliciete Directe Instructiemodel waarbij dagelijks, tijdens en na iedere instructie wordt nagegaan welke ondersteuningsbehoeften onze leerlingen hebben aangaande het doel van de les. Passend onderwijsaanbod wordt direct gerealiseerd binnen de groep middels verlengde of verdiepende instructie en waar nodig buiten de groep middels specifieke ondersteuning. Dit maakt de afstemming dynamisch om optimaal tegemoet te kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van al onze leerlingen.

Visie op lesgeven