Praktische informatie

Alle informatie voor u bij elkaar!

Praktische informatie

Van schooltijden tot tussenschoolse opvang en van ouderbijdrage tot rapporten. Hier vindt u alle praktische informatie over basisschool St. Franciscus.

De kinderen krijgen 2 uur per week lichamelijke oefening. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van sporthal “De Webbe” en het schoolplein. De kinderen dienen bij de gymles een T-shirt en een broekje naar eigen keuze te dragen. Het gebruik van sport- of turnschoenen is zeer zeker aan te bevelen, maar is niet verplicht.

Op de volgende dagen wordt er gegymd in de sporthal:

 • Groep 3/4: maandag- en donderdagmiddag
 • Groep 5/6: maandag- en donderdagmiddag
 • Groep 7/8: maandag- en donderdagmiddag

Het tweede uur gym wordt vaak buiten op het schoolplein gegeven. Hiervoor hoeven de leerlingen geen speciale gymkleding aan.


Aan Catent is een klachtencommissie verbonden (Interne Klachten Commissie).

Deze bestaat uit:
Voorzitter: de heer mr. S.M.C. Verheyden
Lid: mevrouw. A. Zandbergen
Lid: de heer H. Slabbekoorn
De IKC is te bereiken via e-mailadres IKC@catent.nl
In uitzonderlijke gevallen (indien een klager niet over e-mail beschikt) kan gebruik worden gemaakt van het adres IKC, Postbus 290, 8000 AG Zwolle.

Een klacht die wordt ingediend bij de IKC wordt conform het reglement IKC behandeld. Het reglement is terug te vinden op de website van stichting Catent www.catent.nl, onder ‘voor ouders’.

Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die naar aanleiding van een klacht ingediend bij de klachtencommissie al dan niet worden genomen.


Mocht u klachten hebben over de dagelijkse gang van zaken op school, dan worden die vrijwel altijd in goed overleg opgelost. In eerste instantie is de leerkracht de aangewezen persoon voor dit overleg. Wanneer dit overleg niet het gewenste resultaat brengt, kunt u contact opnemen met de directeur.
Mocht het laatste naar uw oordeel niet geheel bevredigend verlopen, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon van de school. Dit is Madelon Essenburg-Blaauw. De contactpersoon kan u vertellen wat mogelijke vervolgstappen voor u zijn. Informatie hierover is eveneens terug te vinden op de website van stichting Catent www.catent.nl, onder ‘voor ouders’.


Behalve dat Catent een eigen klachtencommissie heeft (de IKC) is er vanuit Catent ook een aansluiting bij de landelijk opererende klachtencommissie:
stichting GCBO.

Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Telefoon 070-3861697
E-mail: info@gcbo.nl


De school vraagt ter financiering van haar activiteiten per schooljaar per leerling een vrijwillige ouderbijdrage. We gebruiken deze bijdrage om o.a. de volgende activiteiten te kunnen realiseren*:

 • Sinterklaasfeest
 • Kerstmaaltijd
 • Paaspret
 • Schoolfeest
 • Schoolreizen
 • Schoolkamp

De ouderbijdrage is dit jaar vastgesteld op € 45 per leerling; hiervan wordt jaarlijkse €10 gespaard voor het schoolkamp van groep 8. Het spaarsysteem ziet er als volgt uit:

 • Elk schooljaar spaart u €10
 • De ouderbijdrage wordt dan €35 + €10 sparen
 • Dit bedrag mag u in één keer betalen op 1 oktober, zijnde €45
 • Dit bedrag mag u ook in twee keer betalen op 1 oktober & 1 april, zijnde 2x €22,50
 • Verlaat uw kind tussentijds de school dan vindt er geen restitutie plaats van het gespaarde bedrag. Dit is helaas niet mogelijk vanwege de administratieve verwerking.

(*) Deelname van uw kind aan bovenstaande activiteiten staat los van betaling van de vrijwillige ouderbijdrage.


De kinderen uit groep 1 t/m 8 ontvangen het rapport twee keer per jaar: februari en juni. In november/december worden alle ouders uitgenodigd voor een oudergesprek. In maart worden ouders uitgenodigd voor het oudergesprek over het rapport. In juni zijn er facultatieve oudergesprekken, wat betekent dat ouders kunnen verzoeken tot een oudergesprek of de leerkracht het initiatief neemt. Tijdens deze gesprekken wisselen de ouders en de leerkracht informatie uit over de ontwikkeling van het kind.


Vanaf schooljaar 2020-2021 hanteren wij een continurooster volgens het 5-gelijke-dagen-model.

Groep 1 t/m 8 heeft gelijke schooldagen:

maandag t/m vrijdag van 8.30 – 14.15 uur.

In het basisonderwijs is van groep 1 tot en met 8 het minimumaantal lesuren 7520 uur. Jaarlijkse leggen wij het vakantierooster daarom ter instemming voor aan de MR. De urenberekening vindt u terug in de schoolgids.

 


Vakantierooster schooljaar 2022-2023

VAKANTIES
Herfstvakantie 15 okt t/m 23 okt ‘22
Kerstvakantie 23 dec ’22 t/m 8 jan ‘23
Voorjaarsvakantie 25 febr. t/m 5 mrt ‘23
Verlengde meivakantie 22 april t/m 28 april ‘23

Adviesweek OCW

Meivakantie 29 april t/m 7 mei ‘23
Zomervakantie 22 juli t/m 3 sept ‘23

 

VRIJE DAGEN
Goede Vrijdag 7 april 2023
2e Paasdag 10 april 2023
Koningsdag 27 april 2023
Hemelvaart 18 mei 2023
Vrijdag na Hemelv. 19 mei 2023
2e Pinksterdag 29 mei 2023
<zomervakantie 21 juli 2023 (12.00 u)
STUDIEDAGEN
Studiemiddag Do. 22 sept 2022 12.00 uur
Stichtingsdag Woe. 5 okt 2022
Studiedagen Ma. 24 okt 2022 & Di. 25 okt 2022
Sinterklaasmiddag Ma. 5 dec 2022, 12.00 uur
Studiedagen Di 7 febr.  & Woe. 8 febr. 2023
Studiedag Do. 30 maart 2023
Koningsspelen middag Vrij. 21 april 2023, 12.00 u
Studiemiddag Di. 6 juni 2023, 12.00 u
Sportdag Dinsdag 13 juni 2023

Groep 1 t/m 4 vrij

Studiedag Ma . 26 juni 2023 & Di. 27 juni 2023

Aan Catent is tevens een vertrouwenspersoon verbonden. Hij/zij heeft als taak te beoordelen of bij een klacht door bemiddeling tot een bevredigend resultaat gekomen kan worden. Op dit moment is aan Catent de volgende vertrouwenspersoon verbonden: de heer E. Heeremans. Wilt u met de vertrouwenspersoon in contact komen, dan kunt u bellen met het bestuurskantoor (tel. 038- 3031844).


Kindcentrum St. Franciscus maakt onderdeel uit van Stichting Catent. Binnen Catent wordt zorgvuldig omgegaan met privacy- en persoonsgegevens. We hebben persoonsgegevens nodig om onze leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te kunnen begeleiden. Ook worden persoonsgegevens opgeslagen voor een goede administratieve organisatie van de school. De meeste persoonsgegevens krijgen we van u als ouder/verzorger/voogd bij de inschrijving van uw kind op onze school.

Naast de gegevens die we van u krijgen, leggen leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel (bijvoorbeeld de orthopedagoog of de intern begeleider) ook gegevens vast, zoals cijfers en vorderingen. Soms worden bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (bijvoorbeeld dyslexie of ADHD), geregistreerd. Dit gebeurt alleen als dat nodig is voor de juiste begeleiding van uw kind.

Voor meer informatie over de wijze waarop we met persoonsgegevens omgaan, verwijzen we u naar de privacyverklaring en overige informatie over privacy gepubliceerd op www.catent.nl. Voor vragen of opmerkingen over privacy kunt u een e-mail sturen naar privacy@catent.nl.