Praktische informatie

Handig voor u verzameld!

Praktische informatie

Van schooltijden tot tussenschoolse opvang en van ouderbijdrage tot rapporten. Hier vindt u alle praktische informatie over basisschool St. Franciscus.

Buitenschoolse opvang
Vanaf 17 augustus 2020 biedt Stichting Kinderopvang Catent voorschoolse en naschoolse opvang aan op locatie!

Aanmeldformulier VSO/BSO

Tarievenblad kdv-bso Catent Franciscus

Inspectierapport BSO 13 juli 2020


De kinderen krijgen 2 uur per week lichamelijke oefening. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van sporthal “De Webbe” en het schoolplein. De kinderen dienen bij de gymles een T-shirt en een broekje naar eigen keuze te dragen. Het gebruik van sport- of turnschoenen is zeer zeker aan te bevelen, maar is niet verplicht.

Op de volgende dagen wordt er gegymd in de sporthal:

 • Groep 3/4: maandagmiddag
 • Groep 5/6: donderdagmiddag
 • Groep 7/8: donderdagmiddag

Het tweede uur gym wordt vaak buiten op het schoolplein gegeven. Hiervoor hoeven de leerlingen geen speciale gymkleding aan.


Aan Catent is een klachtencommissie verbonden (Interne Klachten Commissie).

Deze bestaat uit:
Voorzitter: de heer mr. S.M.C. Verheyden
Lid: mevrouw. A. Zandbergen
Lid: de heer H. Slabbekoorn
De IKC is te bereiken via e-mailadres IKC@catent.nl
In uitzonderlijke gevallen (indien een klager niet over e-mail beschikt) kan gebruik worden gemaakt van het adres IKC, Postbus 290, 8000 AG Zwolle.

Een klacht die wordt ingediend bij de IKC wordt conform het reglement IKC behandeld. Het reglement is terug te vinden op de website van stichting Catent www.catent.nl, onder ‘voor ouders’.

Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die naar aanleiding van een klacht ingediend bij de klachtencommissie al dan niet worden genomen.


Mocht u klachten hebben over de dagelijkse gang van zaken op school, dan worden die vrijwel altijd in goed overleg opgelost. In eerste instantie is de leerkracht de aangewezen persoon voor dit overleg. Wanneer dit overleg niet het gewenste resultaat brengt, kunt u contact opnemen met de directeur.
Mocht het laatste naar uw oordeel niet geheel bevredigend verlopen, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon van de school. Dit is Madelon Essenburg-Blaauw. De contactpersoon kan u vertellen wat mogelijke vervolgstappen voor u zijn. Informatie hierover is eveneens terug te vinden op de website van stichting Catent www.catent.nl, onder ‘voor ouders’.


Behalve dat Catent een eigen klachtencommissie heeft (de IKC) is er vanuit Catent ook een aansluiting bij de landelijk opererende klachtencommissie:
stichting GCBO.

Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Telefoon 070-3861697
E-mail: info@gcbo.nl


De school vraagt ter financiering van haar activiteiten per schooljaar per leerling een vrijwillige ouderbijdrage. We gebruiken deze bijdrage om o.a. de volgende activiteiten te kunnen realiseren*:

 • Sinterklaasfeest
 • Kerstmaaltijd
 • Paaspret
 • Schoolfeest
 • Schoolreizen
 • Schoolkamp

De ouderbijdrage is dit jaar vastgesteld op € 45 per leerling; hiervan wordt jaarlijkse €10 gespaard voor het schoolkamp van groep 8. Het spaarsysteem ziet er als volgt uit:

 • Elk schooljaar spaart u €10
 • De ouderbijdrage wordt dan €35 + €10 sparen
 • Dit bedrag mag u in één keer betalen op 1 oktober, zijnde €45
 • Dit bedrag mag u ook in twee keer betalen op 1 oktober & 1 april, zijnde 2x €22,50
 • Verlaat uw kind tussentijds de school dan vindt er geen restitutie plaats van het gespaarde bedrag. Dit is helaas niet mogelijk vanwege de administratieve verwerking.

(*) Deelname van uw kind aan bovenstaande activiteiten staat los van betaling van de vrijwillige ouderbijdrage.


De kinderen uit groep 1 t/m 8 ontvangen het rapport twee keer per jaar: februari en juni. In november/december worden alle ouders uitgenodigd voor een oudergesprek. In maart worden ouders uitgenodigd voor het oudergesprek over het rapport. In juni zijn er facultatieve oudergesprekken, wat betekent dat ouders kunnen verzoeken tot een oudergesprek of de leerkracht het initiatief neemt. Tijdens deze gesprekken wisselen de ouders en de leerkracht informatie uit over de ontwikkeling van het kind.


Vanaf schooljaar 2020-2021 hanteren wij een continurooster volgens het 5-gelijke-dagen-model.

Groep 1 t/m 8 heeft gelijke schooldagen:

maandag t/m vrijdag van 8.30 – 14.15 uur.

In het basisonderwijs is van groep 1 tot en met 8 het minimumaantal lesuren 7520 uur. Jaarlijkse leggen wij het vakantierooster daarom ter instemming voor aan de MR. De urenberekening vindt u terug in de schoolgids.

 


Vakantierooster schooljaar 2020-2021

Eerste dag Laatste dag
Herfstvakantie

(incl. studiedag 9/10/2020)

9 oktober 2020 18 oktober 2020
Studiedag 13 november 2020
Kerstvakantie 18 december 2020 3 januari 2021
Studiedagen 27 januari 2021 29 januari 2021
Rosenmontag 15 februari 2021
Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 28 februari 2021
Paasvakantie 2 april 2021 5 april 2021
Koningsdag 27 april 2021
Meivakantie

(incl. Hemelvaart)

1 mei 2021 16 mei 2021
2e Pinksterdag 24 mei 2021
Studiedagen 14 juni 2021 15 juni 2021
Zomervakantie 9 juli 2021 (middag) 22 augustus 2021

 


Aan Catent is tevens een vertrouwenspersoon verbonden. Hij/zij heeft als taak te beoordelen of bij een klacht door bemiddeling tot een bevredigend resultaat gekomen kan worden. Op dit moment is aan Catent de volgende vertrouwenspersoon verbonden: de heer E. Heeremans. Wilt u met de vertrouwenspersoon in contact komen, dan kunt u bellen met het bestuurskantoor (tel. 038- 3031844).