Onze organisatie

Goed om te weten!

Onze organisatie

Wij zijn Kindcentrum St. Franciscus en bieden opvang en onderwijs aan kinderen van 0 t/m 12 jaar aan in Weiteveen. Het team van medewerkers bestaat uit pedagogisch medewerkers, leerkrachten, ondersteuners, interne begeleiding en een directeur.

Kindcentrum St. Franciscus maakt deel uit van Stichting Catent Kinderopvang en Onderwijs. Ontdek hier hoe en met wie wij samen onze missie waarmaken.

Ons kindcentrum is aangesloten bij Stichting Catent.

Catent is een katholieke stichting met meer dan vijfendertig basisscholen verspreid door Overijssel, Drenthe, Friesland en Gelderland en meerdere kinderopvanglocaties. Iedereen is welkom, wordt gezien en mag meedoen. Of je nu leerling of medewerker bent, in onze leer- en leefgemeenschap krijg je de kans om tot bloei te komen. We kijken hoe jij met jouw kennis, ervaring en talenten van betekenis kunt zijn. Voor de mensen om je heen, maar ook voor jezelf. Door de buitenwereld met een open blik in je op te nemen, vind je jouw plek. En ontwikkel je vaardigheden om te leren van alles wat je ziet, hoort en ervaart.

Catent staat voor :

Ik zie je…

Je bent belangrijk voor mij…

Ik waardeer je…

Hier vindt u de website van Catent Onderwijs & Catent Kinderopvang.


In ons Kindcentrum werken er verschillende medewerkers binnen de kinderopvang.

Directeur Kindcentrum

De directeur is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het kindcentrum en belast met de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid op organisatieniveau. Alles wat zij doet, gaat in nauw overleg met de locatie-coördinator opvang.

De directeur van het Kindcentrum is Madelon Essenburg-Blaauw. Zij is meerschools directeur voor Catent Kinderopvang en Onderwijs en werkt daarom nauw samen met de locatie-coördinator.

Locatie-coördinator opvang

De locatie-coördinator is verantwoordelijk voor de dagelijkse coördinatie op de kinderopvanglocatie. Zij fungeert als aanspreekpunt binnen de kinderopvang voor zowel personeel als ouders/verzorgers. Zo voert zij bijv. het afgesproken plaatsingsbeleid uit, is verantwoordelijk voor de kind- en personeelsplanning en  organiseert de rondleiding en kennismakingsgesprekken.

De locatie-coördinator opvang op het Kindcentrum is Lisa van der Vegt.

Pedagogisch medewerkers

Op de groepen werken pedagogisch medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de algehele zorg van de kinderen die de opvang bezoeken. Onze pedagogisch medewerkers voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en werken dagelijks met veel plezier op hun stamgroep.

Kwaliteitscoördinator Jonge Kind

De kwaliteitscoördinator is, samen met de directeur en locatie-coördinator, verantwoordelijk voor het organiseren en gezamenlijk uitvoeren van een goed stelsel van kwaliteitszorg en een doorgaande lijn van 0 t/m 7 jaar binnen het Kindcentrum. Daarnaast ondersteunt zij medewerkers bij het organiseren van begeleiding van kinderen met extra ondersteuningsbehoeften.

De kwaliteitscoördinator Jonge kind op het Kindcentrum is Daniëlle Pijpker.

Pedagogisch coach

Catent Kinderopvang heeft centraal een pedagogisch coach. Zij coacht medewerkers op het gebied van professionele ontwikkeling, draagt bij aan de kwaliteitsverbetering van de medewerkers en organiseert trainingen volgens het scholing- en coachingsplan. Op regelmatige basis is de pedagogisch coach aanwezig op de groep en in gesprek met medewerkers.


De directeur

De directeur is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het kindcentrum en belast met de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid op organisatieniveau. Zij doet dit in nauw overleg met de intern begeleider en het team.
De directeur overlegt met de medezeggenschapsraad (MR) over schoolse zaken zoals vastgesteld in het MR-reglement van Catent. Hij/zij laat zich adviseren door de schooladviescommissie over zaken met betrekking tot onderwijs, opvoeding, levensbeschouwelijke identiteit en andere zaken die de school betreffen.

De groepsleerkracht

De groepsleerkracht heeft de verantwoordelijkheid voor een groep. In geval van een duobaan wordt de verantwoordelijkheid gedeeld. De kinderen hebben dan les van twee leerkrachten. Dit kan het geval zijn indien een leerkracht in deeltijd werkt, of wanneer een leerkracht naast lesgevende taken ook nog andere taken binnen school uitoefent. Iedere leerkracht heeft binnen het team ook andere taken. We doen dan een beroep op de specifieke kwaliteiten van leerkrachten.

De intern begeleider

Om de leerlingenzorg zo goed mogelijk te begeleiden en te coördineren, heeft onze school een intern begeleider. Zijn/haar belangrijkste taken zijn:

  • Zorg voor het leerlingvolgsysteem.
  • Het regelmatig onderhouden van contact met de leerkrachten over de ontwikkeling van dekinderen.
  • Het voorbereiden en leiden van groepsbesprekingen en het verzorgen van de verslaglegging.
  • Het coachen van leerkrachten in de begeleiding van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften
  • Het leggen en onderhouden van contacten met externe instanties.
  • Het adviseren bij gesprekken met ouders.Binnen de formatie van de school wordt ruimte gemaakt voor de functie van intern begeleider. Natuurlijk blijft de leerkracht de eerstverantwoordelijke voor de begeleiding van de kinderen uit zijn/haar groep.

De gespecialiseerde leerkracht

In ons kindcentrum werken meerdere interne specialisten die door scholing en/of ervaring op een bepaald gebied expertise hebben die zij inzetten op organisatieniveau. Zij fungeren als voortrekker bij veranderprocessen en deskundigheidsbevordering op school.

Binnen ons kindcentrum hebben wij specialisten op het gebied van Inclusiever onderwijs, toekomstgericht onderwijs en het jonge kind.

De onderwijsassistent

De onderwijsassistent voert onder de verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht allerlei activiteiten uit die bijdragen aan een betere ontwikkeling van de kinderen. De werkzaamheden variëren van het begeleiden van individuele of kleine groepen kinderen bij hun leertaken tot het organiseren van excursies.


‘It takes a village to raise a child’

Omdat wij geloven dat we samen verder komen en meer kunnen betekenen voor ieder kind wat ons Kindcentrum bezoekt, werken wij samen met een aantal samenwerkingspartners.

Logopedie

Logopediste Marieke Smit is wekelijks aanwezig op school om kinderen logopedische behandeling te bieden en op verzoek een logopedische screening af te nemen. Zij adviseert ons t.a.v. hulpvragen over kinderen met ondersteuningsbehoeften op het gebied van taal- en spraakontwikkeling.

De GGD voert ook jaarlijks logopedische screeningen uit.

Heeft u vragen over de taal-spraakontwikkeling van uw kind? Neem dan contact op met Marieke: marieke@logopediesmit.com

Op woensdagochtenden is Marieke aanwezig op het Kindcentrum.

Fysiotherapie

Onze samenwerkingspartner voor (senso)motorische ontwikkelingsvragen zijn de kinderfysiotherapeuten van Fysikids. Het is hun missie om kinderen en jongeren te ondersteunen in de groei en motorische ontwikkeling, zodat ze kunnen opgroeien naar gezonde, zelfstandige volwassen met plezier in bewegen. Lees hier meer over wie Fysikids is.

Op maandagochtenden is Stephanie Harms aanwezig op het Kindcentrum. Haar maatschappartner Miranda Wessels is tevens betrokken bij onze organisatie voor de jongste kinderen in de kinderopvang.


In het primair onderwijs is de medezeggenschap van personeelsleden en ouders op het schoolbeleid geregeld door de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMS). De vertaalslag daarvan is vastgelegd in het MR-reglement binnen Stichting Catent. Het reglement ligt voor ouders ter inzage bij de directeur en is te vinden op onze website.

In onze MR hebben 2 ouders en 2 teamleden zitting. In de MR zijn ouders en teamleden gelijkwaardige gesprekspartners. De directeur van de school is adviseur van de MR. De zittingsduur van een MR-lid is 3 jaar. Onze MR vergadert ongeveer 7 keer per jaar en geeft advies dan wel instemming gericht op het schoolbeleid vanuit een constructieve en proactieve houding.

Leden van de MR zijn:

Namens de ouders:

Mevr.  Jacquelien Saleh

Dhr.    Maurits Nijenstein (voorzitter)

Namens het team:

Mevr. Anique Bos-Bontenbal

Mevr. Ria Rolfes

De directeur is, op uitnodiging van de MR, bij de vergaderingen aanwezig.

De Medezeggenschapsraad is te bereiken per email: MR.franciscus@catent.nl


Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van een kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang van onze locatie(s). Zij vertegenwoordigen alle ouders van de kinderen die op de betreffende locatie worden opgevangen.

Het doel van een oudercommissie is om in samenwerking met de organisatie de kwaliteit van de opvang te behouden en verbeteren. Tevens kan de oudercommissie een rol spelen in de communicatie met ouders.
Dankzij het medezeggenschaprecht (adviesrecht) van de oudercommissie dat is vastgelegd in de Wet kinderopvang, heeft de oudercommissie inspraak en dus invloed op diverse aspecten van de opvang.

Leden van de oudercommissie zijn:

(volgt)


De Ouderraad is ook praktisch ingesteld en steunt de school met de dagelijkse gang van zaken. In zijn algemeenheid gaat het om allerlei zaken die te maken hebben met:

– Het welzijn in en rond de school: aankleding van de omgeving van de school.

– Ondersteuning van festiviteiten: schoolfeest, Sinterklaasfeest, Kerstmaaltijd, Paasfeest, schoolfeest, schoolreizen.

De Ouderraad vergadert eens per 6 weken, de data staan vermeld in de activiteitenkalender en op de nieuwsbrief. De directeur is aanwezig op de ouderraadsvergadering. Op deze vergaderingen wordt afgesproken welke zaken aandacht verdienen en wat er gebeuren moet om een en ander op te lossen, te verbeteren of te organiseren.

De St. Franciscusschool heeft een actieve ouderraad bestaande uit de volgende leden:

Mandy Bernsen (Voorzitter)

Wilma Wehkamp Bults (Secretaris)

Jolanda Snijders (Penningmeester)

Charlotte Bakker

Jacquelien Saleh – Langenberg

Jessica Hake

Esther Berends

U kunt per email contact opnemen met de ouderraad: Or.franciscus@catent.nl. Neem gerust contact op met de leden van de Ouderraad indien u van mening bent dat daar aanleiding toe bestaat. Uw reacties worden zeer op prijs gesteld en zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld.


De SAC staat de directeur met raad en daad ter zijde over allerlei onderwerpen die spelen binnen en rondom de school. Het overleg met de directeur is gericht op afstemming (klankbordfunctie) en opinievorming. De directeur is belast met de werving/”benoeming” van de leden. De SAC vergadert in zijn geheel met de directeur van de school. Daarnaast komt de SAC soms in kleinere groepen met de directeur samen om een onderwerp te bespreken.

De schooladviescommissie bestaat uit de volgende leden:

Dhr. Wijnand Bruins

Vacature SAC