Onze organisatie

Goed om te weten!

Onze organisatie

Bij basisschool St. Franciscus willen we alle leerlingen de ondersteuning geven die ze nodig hebben. Ontdek hier hoe wij ervoor zorgen dat iedere leerling daadwerkelijk passend onderwijs krijgt.

De Sint Franciscus maakt onderdeel uit van Stichting Catent. Binnen Catent wordt zorgvuldig omgegaan met privacy- en persoonsgegevens. We hebben persoonsgegevens nodig om onze leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te kunnen begeleiden. Ook worden persoonsgegevens opgeslagen voor een goede administratieve organisatie van de school. De meeste persoonsgegevens krijgen we van u als ouder/verzorger/voogd bij de inschrijving van uw kind op onze school.

Naast de gegevens die we van u krijgen, leggen leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel (bijvoorbeeld de orthopedagoog of de intern begeleider) ook gegevens vast, zoals cijfers en vorderingen. Soms worden bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (bijvoorbeeld dyslexie of ADHD), geregistreerd. Dit gebeurt alleen als dat nodig is voor de juiste begeleiding van uw kind. Voor meer informatie over de wijze waarop we met persoonsgegevens omgaan, verwijzen we u naar de privacyverklaring en overige informatie over privacy gepubliceerd op www.catent.nl. Voor vragen of opmerkingen over privacy kunt u een e-mail sturen naar privacy@catent.nl.


In het primair onderwijs is de medezeggenschap van personeelsleden en ouders op het schoolbeleid geregeld door de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMS). De vertaalslag daarvan is vastgelegd in het MR-reglement binnen Stichting Catent. Het reglement ligt voor ouders ter inzage bij de directeur en is te vinden op onze website.

In onze MR hebben 2 ouders en 2 teamleden zitting. In de MR zijn ouders en teamleden gelijkwaardige gesprekspartners. De directeur van de school is adviseur van de MR. De zittingsduur van een MR-lid is 3 jaar. Onze MR vergadert ongeveer 7 keer per jaar en geeft advies dan wel instemming gericht op het schoolbeleid vanuit een constructieve en proactieve houding.

Leden van de MR zijn:

Namens de ouders:

Mevr.  Karin de Haas-Niers (secretaris)

Dhr.    Maurits Nijenstein

Namens het team:

Mevr. Mariette van Hebel

Mevr. Chantal Beukeveld

De directeur is, op uitnodiging van de MR, bij de vergaderingen aanwezig.

De Medezeggenschapsraad is te bereiken per email: MR.franciscus@catent.nl


De Ouderraad probeert de belangen van de kinderen op school te behartigen. De Ouderraad is ook praktisch ingesteld en steunt de school met de dagelijkse gang van zaken. In zijn algemeenheid gaat het om allerlei zaken die te maken hebben met:

– Het welzijn in en rond de school: aankleding van de omgeving van de school.

– Ondersteuning van festiviteiten: schoolfeest, Sinterklaasfeest, Kerstmaaltijd, Paasfeest, schoolfeest, schoolreizen.

De Ouderraad vergadert eens per 6 weken, de data staan vermeld in de activiteitenkalender en op de nieuwsbrief. De directeur is aanwezig op de ouderraadsvergadering. Op deze vergaderingen wordt afgesproken welke zaken aandacht verdienen en wat er gebeuren moet om een en ander op te lossen, te verbeteren of te organiseren.

De St. Franciscusschool heeft een actieve ouderraad bestaande uit de volgende leden:

Jacquelien Saleh – Langenberg (Voorzitter)

Wilma Wehkamp Bults (Secretaris)

Jolanda Snijders (Penningmeester)

Yvonne Gerth Zuidema

Fia Mensen Zijnstra

Charlotte Bakker

Sharona Heijnen

Mandy Bernsen

U kunt per email contact opnemen met de ouderraad: Or.franciscus@catent.nl. Neem gerust contact op met de leden van de Ouderraad indien u van mening bent dat daar aanleiding toe bestaat. Uw reacties worden zeer op prijs gesteld en zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Hier vindt u het Jaarverslag ouderraad 2021-2022.


Beste ouder(s),

Zoals in de nieuwsbrief van september j.l. aangekondigd kan de gebruikelijke informatieavond dit schooljaar niet doorgaan. Om u toch te informeren over het huidige schooljaar hebben we de meest belangrijke praktische informatie voor u verzamelt per combinatiegroep.
Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 3-4

Informatieboekje groep 5-6

Informatieboekje groep 7-8

Heeft u nog vragen over het informatieboekje? Dan kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht.
Met vriendelijke groet,

​​​​​​​Madelon Essenburg-Blaauw


De SAC staat de directeur met raad en daad ter zijde over allerlei onderwerpen die spelen binnen en rondom de school. Het overleg met de directeur is gericht op afstemming (klankbordfunctie) en opinievorming. De directeur is belast met de werving/”benoeming” van de leden. De SAC vergadert in zijn geheel met de directeur van de school. Daarnaast komt de SAC soms in kleinere groepen met de directeur samen om een onderwerp te bespreken.

De schooladviescommissie bestaat uit de volgende leden:

Dhr. Wijnand Bruins

Vacature SAC


Hier kunt u onze schoolgids lezen voor het schooljaar 2022-2023:

Schoolgids 2023 2024

Heeft u daarna nog vragen? Stel ze gerust aan ons: directie.franciscus@catent.nl


De school wordt bezocht door 94 leerlingen (01-10-2020), en in 2020-2021 verdeeld over 5 groepen (ochtenden) en over 4 groepen (middagen). Het aantal leerlingen tijdens de afgelopen jaren op de tel datum 1 oktober:

1 oktober 2019 101
1 oktober 2018 117
1 oktober 2017 129

De bezetting van de groepsleraren over de diverse groepen en dagdelen:

Groep 1/2: Juf Claudia (ma & di) & juf Daniëlle (woe t/m vrij)

Groep 3/4: Juf Vivian (ma t/m woe) & juf Anna (do & vrij)

Groep 5/6: Juf Marlou (alle dagen)

Groep 7/8: Juf Anique (ma t/m woe) & Meester Jordy (do & vrij)

Intern begeleider & leerkracht plusgroep: Femke Lathouwers (ma & do om de week)

Leerkracht bewegingsonderwijs: Jody Rabs (ma)

Onderwijsassistenten: Paula Mulder & Marieke de Vries

Directeur: Madelon Essenburg-Blaauw (ma, di/vrij)

Conciërges: Renate Meijer (ma en woe)


Voorschool St. Franciscus is gevestigd in basisschool St.Franciscus in Weiteveen tot 31 december 2020. Zij hebben een prachtig nieuw en fris lokaal met een nieuwe inrichting qua kasten en speelgoed. De buitenspeelplaats is ruim en heeft een grote zandbak. Er is een apart gedeelte voor de peuters.

Openingstijden

  • maandagochtend: 08.15 – 12.15 uur
  • dinsdagochtend: 08.15 – 12.00 uur
  • woensdag:8.15 – 14.15 uur (voor kinderen met een 16-uur-contract)
  • donderdagmiddag: 13.15 – 15.15 uur

Pedagogisch medewerkers

Ellie de Vries & Renate Levelink & Brenda v.d. Hengel & Lisette Bruns (ziektevervanging Ellie)

De groep

We hebben één groep voor maximaal 14 kinderen. Op de groep staan twee vaste pedagogisch medewerkers.

Een dagdeel op de voorschool
Als de peuters gebracht worden mogen ze een puzzel maken of een boekje lezen. Daarna gaan we in de kring om de namen voor te lezen, een praatje te maken en liedjes te zingen. Vervolgens mogen de kinderen vrij spelen of iets knutselen.  Ook wordt er voor het eten een boek voorgelezen.  Rond 10.00 uur lezen we de peuters meestal voor en daarna gaan we fruit eten en iets drinken. Na het eten en drinken is het tijd om buiten te spelen of een wandeling te maken. Bij slecht weer doen we een groepsactiviteit binnen.

VVE-programma
Op onze voorschool wordt gewerkt met het VVE-programma Uk en Puk. Het programma bevat thema’s die passen bij de belevingswereld van het kind. Elk thema duurt een aantal weken. Het lokaal wordt daarop ingericht met een kijktafel en woordkaarten. De activiteiten worden aangepast aan het thema. Bij de activiteiten is er veel aandacht voor de totale ontwikkeling van kinderen. We denken hierbij aan de taalontwikkeling, motorische ontwikkeling , en de sociaal– emotionele ontwikkeling. De pop Puk wordt betrokken bij alle thema’s en activiteiten. Hij heeft een centrale plaats binnen onze voorschool. Om de doorgaande lijn, van voorschool naar basisschool te realiseren, proberen we de thema’s zoveel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. 

Hallo, mag ik mij even voorstellen?
“Ik ben Puk en ik ben het vriendje van de peuters. Ik maak deel uit van een taal educatief programma voor peuters. U zult mij altijd op de voorschool vinden. In de klas hangen leuke kaarten waar ik op sta. Dit zijn dagritmekaarten. Op die kaarten kunnen de peuters zien wat we gaan doen, bv. een kring maken of buitenspelen.
Enkele malen per jaar gaan wij bezig met een thema dat aansluit bij de belevingswereld van de peuter, bijvoorbeeld: “oef, wat is het warm” en “Reuzen en Kabouters”. We gaan knutselen, zingen, voorlezen en nog veel meer leuke dingen doen.  Op deze manier ga ik op gebied van taal en gedrag met de peuters aan het werk.
Dus als er thuis uitbundig over Puk gesproken wordt ….dank ben ik dat!