Meld uw kind aan

Zo eenvoudig is het!

Meld uw kind aan

Wilt u uw kind aanmelden bij basisschool St. Franciscus? Dat vinden wij hartstikke leuk natuurlijk! Hieronder vindt u alle informatie die u nodig heeft.

Voorschool St. Franciscus is gevestigd in basisschool St.Franciscus in Weiteveen. We hebben een prachtig nieuw en fris lokaal met een nieuwe inrichting qua kasten en speelgoed. De buitenspeelplaats is ruim en heeft een grote zandbak. Er is een apart gedeelte voor de peuters.

Aanmelden

U kunt uw kind hier aanmelden voor de voorschool.

“We werken veel met thema’s. Peuters worden spelenderwijs voorbereid op school. Bij voorschool St Franciscus….kunnen kinderen spelenderwijs leren en ontdekken”


De St. Franciscusschool maakt onderdeel uit van Stichting Catent. Binnen Catent wordt zorgvuldig omgegaan met privacy- en persoonsgegevens. We hebben persoonsgegevens nodig om onze leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te kunnen begeleiden. Ook worden persoonsgegevens opgeslagen voor een goede administratieve organisatie van de school. De meeste persoonsgegevens krijgen we van u als ouder/verzorger/voogd bij de inschrijving van uw kind op onze school.

Naast de gegevens die we van u krijgen, leggen leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel (bijvoorbeeld de orthopedagoog of de intern begeleider) ook gegevens vast, zoals cijfers en vorderingen. Soms worden bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (bijvoorbeeld dyslexie of ADHD), geregistreerd. Dit gebeurt alleen als dat nodig is voor de juiste begeleiding van uw kind.

Voor meer informatie over de wijze waarop we met persoonsgegevens omgaan, verwijzen we u naar de privacyverklaring en overige informatie over privacy gepubliceerd op www.catent.nl. Voor vragen of opmerkingen over privacy kunt u een e-mail sturen naar privacy@catent.nl.


U wilt graag een kennismakingsgesprek plannen omdat uw kind komend schooljaar 4 jaar wordt of omdat u binnenkort gaat verhuizen. Dat kan. Neemt contact met ons op!

Kennismakingsgesprek plannen

Aanmelden voor BSO

Aanmelden voor Dagopvang

Tarievenblad Kinderopvang Catent

Met ingang van het nieuwe schooljaar realiseren wij dagopvang voor kinderen vanaf 0-4 jaar alsook buitenschoolse opvang onder ‘de vlag’ van Kinderopvang Catent.

De dagopvang en de buitenschoolse opvang krijgen daarmee een sterke verbinding met het onderwijs op onze school. De aansturing van Kinderopvang Catent ligt namelijk in dezelfde handen als de aansturing van onderwijs Catent. Dit zorgt dat we in staat zijn om richting kinderen een sterke ononderbroken ontwikkeling te realiseren. Kinderen groeien tevens makkelijker in ‘het wel en wee’ van het onderwijs van de school in, en de ontwikkel- en onderwijsbehoefte van de kinderen zijn voor degenen die in dat onderwijs werken sneller en eerder in beeld.

Wij vinden het hiervoor genoemde in het kader van ontwikkeling van kinderen belangrijk. Kinderen kunnen zo worden wie ze zijn. Ze durven nieuwe dingen te ontdekken en beleven vanuit de missie van Kinderopvang Catent “worden wie je bent”.

Het leren in en van de natuur willen we hierbij centraal stellen. Wij denken dat mede hierdoor wij kinderen goede ontwikkelingsmogelijkheden kunnen bieden. Niet alleen op de basisschool, maar ook daarbuiten.

Wat betekent dit nu concreet?
Vanaf 1 augustus 2020 zal Kinderopvang Catent zoals gezegd dagopvang 0-4 jaar en buitenschoolse opvang realiseren. Wat betreft de buitenschoolse opvang betekent dit dat we afscheid gaan nemen van Stichting KONN.
De “voorschool”(opvang van peuters waarin de begeleiding VVE centraal staat, ‘georganiseerd ’vanuit de gemeente Emmen), loopt tot 1 januari 2021 nog gewoon door.

In overleg met KONN waren we uitgegaan van het beëindigen van de buitenschoolse opvang (BSO) door hen met ingang van de zomervakantie, om voor hen moverende redenen heeft KONN het besluit genomen de buitenschoolse opvang in Weiteveen al per 1 juni aanstaande te beëindigen.

Dat is spijtig, want daardoor is het in de maand juni niet mogelijk om kinderen na schooltijd op te vangen. Wij mogen dat zelf namelijk per die datum (1 juni 2020) nog niet doen, aangezien daarvoor een formele goedkeuring van de gemeente verreist is. Het verkrijgen van die goedkeuring middels de procedure die daarvoor moet worden doorlopen krijgen we tussen nu en 1 juni 2020 niet rond.

Nogmaals, wij betreuren het feit dat er geen BSO kan zijn in juni, maar u kunt er van uitgaan dat wij dit meteen na de zomervakantie wel gerealiseerd hebben!

Op dit moment zitten we volop in de planvorming. Er moet nog werk worden verzet gericht op het verder gereed maken van de ruimte in ons schoolgebouw waarin we de opvang gaan realiseren. En we zijn bezig met het afronden van de zaken die er vanuit de voorschriften GGD van ons verwacht worden.

Zodat onze opvang geheel aan de door de GGD gestelde eisen voldoet.
Ik probeer u de komende maanden zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de voortgang van deze nieuwe ontwikkeling binnen onze school. Dit zal ik onder andere doen door een maandelijkse nieuwsbrief.


Vanaf het moment dat uw kind vier jaar wordt, mag het onze school bezoeken. In verband met de organisatie vinden wij het prettig als u uw kind vroegtijdig aanmeldt. Bij onze planning kunnen we daar dan rekening mee houden. Als u na het lezen van de schoolgids of na een informatief gesprek besluit uw kind aan onze zorgen toe te vertrouwen, kunt u een informatiegesprek inplannen met de directeur.

Tijdens dit informatiegesprek krijgt u informatie over de school, we laten u de school zien en we wisselen informatie uit over uw kind. De school krijgt via deze kennismaking zicht op de onderwijsbehoeften van uw zoon of dochter. Komt uit dit gesprek naar voren dat u uw kind mag aanmelden, dan ontvangt u een aanmeldformulier en dient u de aanmelding schriftelijk in te dienen. Uiteindelijk beslist de directeur of inschrijving daadwerkelijk plaats kan vinden. Bij deze beslissing speelt het een rol of de school aan de onderwijsbehoeften van uw kind kan voldoen.

Wanneer dit niet het geval is, zal de directeur met u meekijken naar een school die wel kan voldoen aan de onderwijsbehoeften wat uw kind. Wordt uw kind op onze school ingeschreven, dan voert de directeur de gegevens van uw kind in de schooladministratie in. Vervolgens maakt de leerkracht van de groep, 3 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, met u een afspraak. Samen met uw kind gaat u de klas bekijken en krijgt u alle informatie over de groep.